Spolek rodičů při MŠ Radost je dobrovolnou, nepolitickou a neziskovou právnickou osobou tvořenou rodiči a zákonnými zástupci dětí registrovanou u MV ČR

Cílem spolku je partnerská spolupráce mezi školou a rodiči

podíl na vytváření prostředí, prospěšného pro všechny účastníky vzdělávání (děti, rodiče, učitele školy)

Hlavní záměry spolku:

· Informovat o dění ve škole

· rozvíjet partnerskou komunikaci a spolupráci mezi školou a rodinou

· podílet se na rozvoji školního vzdělávacího programu – náplň, zlepšování podmínek, organizace a zajištění akcí, rozvíjení materiálního zázemí pro děti

· otevírat diskuzi o vzdělávání a výchově dětí

· získat alespoň část rodičů pro jakoukoli formu a míru spoluúčasti na dění ve škole

Za období fungování spolku se ze získaných finančních příspěvků a darů podařilo doplnit a zlepšit materiální podmínky pro děti :

-vybudování keramické dílny

-Interaktivní tabule pro děti

-množství pomůcek pro vzdělávání a hry dětí

-vybavení dětského hřiště

-funkční kuchyňky ve třídách pro získávání dovednosti sebeobsluhy

-pomůcky systému Montessori pedagogiky